Arealplanlegging

Infrahead AS utarbeider reguleringsplaner for samferdselsanlegg, boligfelt, industri- og næringsområder mv.

Vi kan påta oss hele prosessen fra oppmåling av eksisterende situasjon, reguleringsplan med tekniske planer for terrengforming, veger og VA, illustrasjonsplaner med 3D-modeller og snitt, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, eventuelle støyberegninger og planlegging av tiltak m.v.

Vi benytter moderne dataverktøy fra Novapoint og Autodesk i planleggingen. Reguleringsplaner leveres på nyeste Sosi-format for innlesing i kommunale kartdatabaser etc.

Siden oppstarten i 1982 har vi gjennomført en lang rekke prosjekter innen arealplanlegging.

Et lite utvalg av disse prosjektene er gjengitt nedenfor:

Rv 25 Ålstad øst - Balke, Hamar/Løten: Reguleringsplan og byggeplan for ca 3000 meter gang- og sykkelveg. Busslommer. Avkjørselssanering. Støyskjerming. Oppdrag for Statens vegvesen.

Fv 166 Brenneriroa - Veenskrysset, Løten: Reguleringsplan og byggeplan for omlegging av ca 1200 meter veg, samt etablering av ca 1500 meter gang- og sykkelveg. Støyskjerming. Støttemur. Oppdrag for Statens vegvesen.

Fv 193 Basterudvegen, Stange: Reguleringsplan og byggeplan for ca 650 meter fortau. Støttemurer. Oppdrag for Statens vegvesen / Stange kommune.

Martodden, Hamar: Teknisk grunnlag veger for reguleringsplan utarbeidet av Hamar kommune. Planområde ca 400 da. Ca 6 kilometer veganlegg. Kryssomlegginger. Fotgjengerunderganger. Oppdrag for Hamar kommune.

Navneberget boligfelt, Stange: Reguleringsendring for ca 200 meter atkomstveg. Oppdrag for Stange kommune.

Aslak Bolts gate, Hamar: Teknisk grunnlag reguleringsplan utarbeidet av Hamar kommune. Ca 1,6 kilometer veganlegg inkl. 3 rundkjøringer. Oppdrag for Hamar kommune.

Fv21 Byflatvegen, Ringsaker: Reguleringsplan og byggeplan for ca 650 meter gs-veg Lillebørke – Ånnerudvegen. Oppdrag for Statens vegvesen.

Toneheim folkehøgskole: Teknisk grunnlag for reguleringsplan utarbeidet av Hamar kommune. Ca 430 meter lang strekning av Rv 25 inkl. rundkjøring, samt interne atkomstveger og parkeringsanlegg. Oppdrag for Toneheim folkehøgskole.

Børstad Idrettspark, Hamar: Teknisk grunnlag veganlegg for revidering av reguleringsplan. Ca 90 meter atkomstveg og ca 140 meter. Fullkanalisert kryss med Furnesvegen. Diverse gang- og sykkevegforbindelser. Oppdrag for Hamar kommune. 

Boligfelt Skytta, Nittedal: Teknisk grunnlag reguleringsplan for boligfelt med 9 eneboliger. Ca 300 meter kommunal veg. Ca 350 meter VA-anlegg. Oppdrag for Sameiet Markerud.

Boligfelt Gimle, Stange: Reguleringsplan for boligfelt med 34 boenheter. Byggeplan for veger og utomhusarealer, tomtearrondering, vann og avløp. Støyberegning. Oppdrag for Nordbolig Innlandet AS.

Fv 508 Sentralgården – Rokkerud, Våler: Reguleringsplan med teknisk grunnlag for ca 2,5 kilometer gang- og sykkelveg. Oppdrag for Våler kommune.

Rv 210 Vestmo – Kavlerud, Våler: Reguleringsplan med teknisk grunnlag for ca 1,1 kilometer gang- og sykkelveg. Oppdrag for Våler kommune.

Hamar Næringspark Gålåsholmen: Reguleringsplan med teknisk grunnlag for næringsområde på ca 370 da. Oppdrag for Gålåsholmen AS.

E-post:  | Tel: 90086260 | Adresse: Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar